Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma

BOLT KARGO LOJİSTİK TİCARET A.Ş. olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Tüm Şube, Bölge Müdürlükleri, Genel Müdürlük vesair birimlerimiz, çağrı merkezlerimiz, iş ortaklarımız ve danışmanlarımız nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” BOLT KARGO LOJİSTİK TİCARET A.Ş.’dir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü birimleri, şubeleri ve tüm bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, entegrasyon sistemleri, çağrı merkezi, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

Müşterilerimizin kişisel verilerinin alınması konusunda başta şirketimizin faaliyet gösterdiği kargo ve posta sektörünü regüle eden özel Kanunlar olmak üzere çeşitli mevzuat hükümleri bulunmaktadır. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 27/12/2016 tarih ve 2016/DK-YED/517 sayılı kararı ile onaylanan Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esasları’nda gönderici, alıcı, kargoyu teslim eden ve alanların kişisel verilerinin işlenmesine dair düzenlemeler mevcuttur.

Gönderinin kabulü aşamasında alınarak kaydedilmesi zorunlu asgari bilgiler

Gönderici gerçek kişi ise; adı-soyadı, TC Kimlik numarası, açık adres, telefon numarası, gönderinin farklı bir kişi tarafından getirilmesi halinde bunlara ek olarak gönderiyi teslim eden kişinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, açık adresi, telefon numarası.
Gönderici tüzel kişi ise tam unvanı, VKN veya MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, bunun yanında tüzel kişinin gönderisini göndermeye yetkili kişinin; adı-soyadı, TC Kimlik numarası, açık adres, telefon numarası.
Alıcının adı-soyadı/ünvanı ve açık adres bilgisi.
Gönderinin cinsi (sözleşme kapsamında fatura ya da irsaliye ile taşıttırılan gönderiler için alınmayabilir).

Gönderinin teslimi aşamasında alınarak kaydedilmesi zorunlu asgari bilgiler

Hizmet sağlayıcılar tarafından, gönderilerin alıcıya(gerçek veya tüzel kişi) teslimi aşamasında, teslim alanın adı-soyadı, T.C. kimlik numarası alınır ve kaydedilir.
(Yukarıdaki işlemlerde yabancı uyruklular için; pasaport numarası, uluslararası geçerliliği olan muadili belgenin numarası veya T.C. yetkili mercilerince verilmiş kimliği tespite yarayan belge numarası alınır ve kaydedilir.)
Yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 12/06/2017 tarihli yazısı gereği, gönderici ve alıcı müşterinin uyruk, cinsiyet, e-posta ve meslek bilgilerinin de kaydı gerekmektedir.
Posta mevzuatı gereği şirketimiz müşteri şikayeti çözüm mekanizması işletmek ve şikayetleri kayıt altına almakla yükümlü olup, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulama vs. kanallarla yaptığınız talep ve şikayetlerinizin değerlendirilebilmesi için ad-soyad, T.C. no. ve iletişim bilgileriniz ile çağrı merkezi aramalarında taraflar arasında çıkabilecek ihtilaflarda delil olmak ve kalite denetimi yapabilmek adına ses kaydı alınmaktadır.
Hizmetlerimizle ilgili tazmin başvurularında gönderinin tespiti, başvurunun değerlendirilebilmesi ve iletişime geçilebilmesi için başvuran şahsın ad-soyad, T.C./VKN no, iletişim bilgileri, hesap bilgisi, gönderi bilgisi alınmaktadır.
Tahsilat aşamasında kredi kartı/banka bilgileri alınmaktadır.

Ziyaretçi Verileri

Genel Müdürlük binamız, Bölge Müdürlüklerimiz, aktarma merkezlerimiz ve diğer birimlerimizde güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve suç işlenmesinin önlenmesi kapsamında resmi merciler tarafından kamera kaydı alınması yönünde düzenleyici işlemler yapılabilmektedir.
Güvenlik amacıyla, Aktarma Merkezlerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri; Genel Müdürlük binasına gelen ziyaretçilerin ad-soyad, T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet nosu, çalıştığı firma bilgisi ve giriş-çıkış saatleri kaydedilmektedir.
Şirketimiz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Ziyaretçi Verileri

Genel Müdürlük binamız, Bölge Müdürlüklerimiz, aktarma merkezlerimiz ve diğer birimlerimizde güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve suç işlenmesinin önlenmesi kapsamında resmi merciler tarafından kamera kaydı alınması yönünde düzenleyici işlemler yapılabilmektedir.
Güvenlik amacıyla, Aktarma Merkezlerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri; Genel Müdürlük binasına gelen ziyaretçilerin ad-soyad, T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet nosu, çalıştığı firma bilgisi ve giriş-çıkış saatleri kaydedilmektedir.
Şirketimiz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; kargo/posta gönderisinin taraflarına ve ilgililerine, şirketimizin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, işletmeciler, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; BTK, MASAK, UBAK, Emniyet Müdürlüğü gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK hakkında veya diğer konular için bizimle telefon veya eposta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.